De lekkerste manier om iets goeds te doen

Het ABC van Fair Trade Original

Op deze pagina vind je een overzicht van veelgebruikte termen en begrippen.

A Afzet

Afzet: voor ons is het aantal stuks dat we van een product verkopen uiteindelijk belangrijker dan de omzet. Want voor iedere verkochte eenheid ontvangen de boeren een eerlijke prijs en de fairtrade ontwikkelingspremie.

Ambitie

Ambitie: vanuit onze historie - we zijn actief sinds 1959 - zijn wij pionier en voortrekker van eerlijke handel. Deze rol willen we blijven vervullen, om onze droom waar te maken dat uiteindelijk alle handel eerlijk en transparant wordt.

Assortiment

Assortiment: ons assortiment is eindeloos breed. Bij je ontbijt, lunch, borrel, diner en natuurlijk koffie en thee: voor ieder moment van de dag is er een smaakvol Fair Trade Original product.

B Biologisch

Biologisch: biologische teelt richt zich op het behoud van milieu, natuur en landschap en het welzijn van dieren. De boeren maken geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest en biologische producten bevatten geen chemisch-synthetische geur-, kleur- en smaakstoffen of conserveringsmiddelen. Voor meer informatie over het biologisch keurmerk zie hier.

Ook de fairtrade standaarden bevatten naast de sociale paragraaf zeer uitgebreide milieuregels. Deze gaan wel minder ver dan de regels voor biologische teelt. Een deel van onze producten voldoet naast de fairtrade standaard ook aan de regels voor biologische teelt. Deze producten zijn herkenbaar aan dit logo op de verpakking:

Boeren

Boeren: miljoenen kleine boeren en boerinnen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika verbouwen ingrediënten als koffiebonen, rijst, kokosnoten en suikerriet die de basis vormen voor de producten die wij in Nederland eten en drinken. Zij doen het zware werk en zijn in de handelsketen vaak de zwakste partij. Fairtrade boeren zijn georganiseerd in coöperaties of andere samenwerkingsverbanden en kunnen rekenen op eerlijke handelsvoorwaarden. Sommige producten, zoals thee en wijn, zijn afkomstig van grote plantages of boerderijen. In dat geval hebben de arbeiders profijt van de ontwikkelingspremie, die ze in eigen beheer kunnen besteden. Lees hier meer over onze fairtrade boeren.

Brutomarge

Brutomarge: de brutomarge is de winst die wij op onze producten maken na aftrek van de directe kosten (de inkoopprijs). Uit de brutomarge betalen we onze indirecte kosten, zoals distributie, marketing, salarissen. In ons Jaarverslag staan onze inkomsten en uitgaven op een rij.

C Carbon credit

Carbon credit: met één carbon credit (CO₂ recht) compenseer je één ton CO₂ uitstoot. Organisaties die carbon credits verkopen, financieren van de opbrengst milieumaatregelen die de te compenseren uitstoot neutraliseren.

Certificering

Certificering: om een product in aanmerking te laten komen voor het Fairtrade keurmerk van Stichting Max Havelaar of Fair for Life, moeten de partijen (boeren, verwerkers, handelaren) die op eigen titel (dus niet ingehuurd door anderen) een rol spelen in het productie- en handelsproces gecertifieerd zijn. Zij worden bezocht door inspecteurs die kijken of de regels worden nageleefd. Dit kunnen aangekondigde bezoeken zijn, maar ook verrassingsbezoeken. De inspectie richt zich op wat er op papier is vastgelegd (zoals in notulen en contracten) en wat er in de praktijk gebeurt (interviews, bezoeken aan boerderijen). Fairtrade boeren zijn als groep (meestal een coöperatie) gecertificeerd waarbij ieder individueel lid aan alle eisen moet voldoen. Ook Fair Trade Original is gecertificeerd.

Cijfers

Cijfers: de cijfers over ons financiële reilen en zeilen staan in onze Jaarrekening.

Consumentenadviesprijs

Consumentenadviesprijs: het is wettelijk niet toegestaan om als merk een consumentenprijs voor producten vast te leggen. Daarom werken wij met een consumentenadviesprijs (adviesverkoopprijs), waarin ook voor de retailers een marge is opgenomen. Als een verkoper een hogere of lagere marge wil hanteren, staat dat hem vrij. Daardoor kan eenzelfde product in de ene of in de andere winkel verschillen in prijs.

CO₂

CO₂: koolstofdioxide (CO₂) is een gas dat voorkomt in de atmosfeer en op de eerste plaats ontstaat door de opwekking van energie uit fossiele brandstoffen. Dit brengt steeds meer schade toe aan het milieu. Daarom is er steeds meer aandacht voor CO₂ reductie.

Coöperatie

Coöperatie: samen sta je sterker, daarom zijn fairtrade boeren altijd verenigd in een samenwerkingsverband. Meestal is dat een coöperatie of associatie, waarin ieder lid gelijke zeggenschap heeft. De leden kiezen gezamenlijk een bestuur en beslissen tijdens een jaarvergadering over de plannen. Soms zijn meerdere coöperaties verenigd in een unie of federatie, waardoor ze activiteiten kunnen bundelen en sterker staan in marktonderhandelingen.

D Duurzame productie

Duurzame productie: duurzame productie houdt rekening met mensen en het milieu, en is economisch rendabel. Dit wordt vaak aangeduid met de 3P’s: people, planet, profit.

E Eerlijke handel

Eerlijke handel: eerlijke handel is de Nederlandse term voor fairtrade. Omdat fairtrade per definitie een internationale component heeft (de ingrediënten komen altijd uit ontwikkelingslanden), is de Engelse aanduiding gaandeweg vanzelfsprekend geworden. De kracht van eerlijke handel schuilt in de empowerment van de boeren. Zij staan aan de basis van de keten en produceren de ingrediënten van de producten die bij ons in Nederland op tafel staan. De boeren ontvangen een eerlijke prijs voor hun product en een ontwikkelingspremie (fairtrade premie). De prijs maakt duurzame productie mogelijk, van begin tot eind.

Empowerment

Empowerment: het doel van fairtrade is dat kleine boeren in ontwikkelingslanden sterker in hun schoenen komen te staan ten aanzien van hun productie, bedrijfsvoering en de verkoop van hun producten. Daarmee bouwen zij meer zeggenschap op over hun leven en over dat van hun familie en de gemeenschap. Als we van grote fairtrade plantages afnemen, richt de empowerment zich op de arbeiders.

F Fair for life

Fair for life: Fair for life is een fairtrade keurmerk. Het is in Nederland minder bekend dan het keurmerk van Max Havelaar, maar inhoudelijk zijn de overeenkomsten tussen beide initiatieven groot. Voor producten waarvoor het keurmerk van Max Havelaar geen standaard heeft, kiezen we voor het Fair for life keurmerk dat je op onze producten herkent aan dit logo:

Fair Trade Original

Fair Trade Original: Fair Trade Original is een non-profit merk met een 100% fairtrade assortiment. De organisatie bestaat sinds 1959: in 1973 kocht onze oprichter de allereerste eerlijke koffie ter wereld in van boeren in Guatemala. Van dezelfde coöperatie kopen we nog steeds koffie. Sindsdien staan er tal van fairtrade (wereld)primeurs op onze naam, de meest recente is fairtrade sambal in 2014. Deze primeurs danken we aan het feit dat we eigenhandig met boerengroepen en verwerkers producten ontwikkelen en eerlijke handelsketens opzetten. We doen dit opdat anderen ons voorbeeld volgen en gaandeweg de fairtrade werkwijze vanzelfsprekend wordt.

Fairtrade

Fairtrade: fairtrade is een internationale beweging die zich inzet voor betere handelsvoorwaarden voor kleine boeren in ontwikkelingslanden zodat zij kunnen investeren in hun toekomst. Deze boeren - en boerinnen - doen het zware werk en zijn in de handelsketen vaak de zwakste partij. Door hun positie te versterken, draagt fairtrade structureel bij aan armoedebestrijding.

Fairtrade International

Fairtrade International: Fairtrade International is de internationale organisatie achter het Fairtrade keurmerk van Max Havelaar. Fairtrade International bepaalt de standaard van het keurmerk, waaronder de regels waaraan de boeren en de handelaren in de keten moeten voldoen. Max Havelaar is eigenaar van het keurmerk in Nederland.

Fairtrade keurmerk

Fairtrade keurmerk: er zijn meerdere keurmerken, die garant staan voor hun eigen fairtrade standaard. Onze producten dragen in grote meerderheid het keurmerk van Max Havelaar. Een paar producten dragen het keurmerk van Fair for life.

Fairtrade premie

Fairtrade premie: naast een verantwoorde prijs voor hun producten, ontvangen boerencoöperaties een fairtrade premie die hen in staat stelt om hun eigen projecten te realiseren. De hoogte van de premie wordt vastgesteld door Fairtrade International. Het geld gaat naar een apart fonds binnen de coöperatie en de boeren beslissen gezamenlijk over de besteding ervan. Dit kan zijn ten behoeve van verbetering van de oogst of milieuvriendelijker teelt; investeringen in opslagruimten, wegen of huisvesting; een bijdrage aan milieuprojecten, gezondheidszorg of onderwijs.

G Garantie

Garantie: het Fairtrade keurmerk op onze producten garandeert dat de ingrediënten op fairtrade wijze zijn geproduceerd en ingekocht. Onze producten dragen meestal het Max Havelaar keurmerk; soms het Fair for Life keurmerk.

Gold Standard

Gold Standard: de Gold Standard is een keurmerk voor CO₂-rechten waaraan ook een fairtrade component is toegevoegd.

Grondstoffenprijs

Grondstoffenprijs: ieder product is gemaakt van een of meerdere grondstoffen. Voor onze foodproducten zijn dat de ingrediënten. Waar mogelijk kopen we fairtrade ingrediënten in. In veel gevallen is de inkoopprijs die wordt betaald aan de boerencoöperaties gekoppeld aan de wereldmarktprijs (bijvoorbeeld koffie, cacao en suiker) of de lokale marktprijs (bijvoorbeeld chilipepers). Als er een minimumprijs is vastgesteld, wordt die altijd betaald, ook al zakt de wereldmarktprijs daaronder. In alle gevallen ontvangen de coöperaties bovendien een fairtrade premie voor hun product.

H Handelsketen

Handelsketen: hoe een fairtrade handelsketen eruit ziet, hangt af van het product en de bewerking die het moet ondergaan. De regels van het Fairtrade keurmerk zijn dat iedereen die op enig moment eigenaar wordt van het product (hetzij als verwerker, hetzij als handelaar), zelf ook Fairtrade gecertificeerd moet zijn. Zo legt iedereen in de keten verantwoording af. Dit geldt niet voor de retailers die het product uiteindelijk op het schap zetten.

Handelspartner

Handelspartner:  fairtrade is een kwestie van lange adem. Het verbeteren van de levensstandaard van kleine boeren in ontwikkelingslanden gebeurt niet van vandaag op morgen. Wij werken hieraan nooit alleen. Openheid en onderling vertrouwen zijn in de handelsketen onmisbaar, daarom noemen we de partijen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika met wie we samenwerken onze handelspartners.

Herkomst

Herkomst: de fairtrade ingrediënten in onze producten zijn afkomstig uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika. De ingrediënten worden bij voorkeur tot eindproduct verwerkt in het land van herkomst. Waar dat niet lukt, zoeken we een partner in Europa die liefst fairtrade een warm hart toedraagt en een maximum aan openheid van zaken biedt.

Historie

Historie: Fair Trade Original is in 1959 opgericht door Paul Meijs. Na eerst een aantal jaren fondsenwerving te hebben gedaan voor onder andere werkplaatsen in ontwikkelingslanden, ontstond het besef dat het zinvoller zou zijn om hun producten tegen een eerlijke prijs af te nemen. Geen hulp maar handel: zo hadden de producenten een inkomen en konden ze zelf aan hun toekomst bouwen. Dit was het begin van de eerlijke handel. De eerste beeldjes kwamen in 1967 van Haïti, de eerste eerlijke koffie ter wereld kwam in 1973 aan in de haven van Amsterdam. Lees meer over de historie van onze organisatie.

I Impact

Impact: als organisatie met een maatschappelijk doel willen we een positieve verandering in gang zetten in de levens van de boeren van wie we inkopen. De sociale impact die we via onze werkwijze realiseren gaat door een sneeuwbaleffect verder dan de directe uitkomsten van onze eigen activiteiten alleen. Zo betalen veel coöperaties met de ontwikkelingspremie mee aan onderwijs in hun dorp, gezondheidszorg of betere wegen. En door een hogere welvaart ontstaan in een dorp nieuwe economische activiteiten, zoals winkeltjes.

Inkoopprijs

Inkoopprijs: onze inkoopprijs is een optelsom van de prijs voor de ingrediënten inclusief fairtrade premie (zie grondstoffenprijs), de verwerking tot eindproduct, opslag, vervoer, verzekeringen: kortom alle kosten die gemaakt worden totdat het product met de boot aankomt in Rotterdam.

J Jaarverslag

Jaarverslag: in ons jaarverslag geven we een overzicht van de belangrijkste activiteiten en resultaten over het voorafgaande jaar en geven we een financiële verantwoording van onze inkomsten en uitgaven.

K Keten

Keten: onze producten doorlopen een korte of langere keten voordat ze de consument bereiken. Boeren verbouwen de ingrediënten, een verwerkingsfabriek in het land van herkomst of in Europa maakt er in opdracht van ons een product van, wij verkopen het aan de winkelformules (zoals de supermarkt of Wereldwinkels) en die zetten het op het schap. Soms zijn er meer tussenschakels nodig, als een product meerdere bewerkingen vergt (zoals chocolade) of als het efficiënter is om via een derde partij in te kopen en/of te verpakken. Wij proberen zoveel mogelijk zicht te hebben op de hele handelsketen en samen met de schakels verbeteringen aan te brengen. Daarnaast zetten we nieuwe ketens op, van ingrediënt tot eindproduct, waardoor steeds meer boeren toegang krijgen tot fairtrade en steeds meer eerlijk eten en drinken beschikbaar komt voor de consument.

Klimaatcompensatie

Klimaatcompensatie: Niet alle CO₂ uitstoot is te vermijden. Door CO₂ rechten aan te kopen, kun je de negatieve effecten compenseren. Je financiert bijvoorbeeld milieumaatregelen in gebieden waar dat extra hard nodig is, en daarmee maak je je eigen uitstoot neutraal. Tegelijkertijd doe je iets tegen de vervuiling in voornamelijk ontwikkelingslanden.

Klimaatneutraal

Klimaatneutraal: klimaatneutraal zijn betekent dat je per saldo niet bijdraagt aan klimaatverandering. Dat doe je door je eigen CO₂ uitstoot zoveel mogelijk te beperken en door de resterende uitstoot te compenseren.

Kosten

Kosten: alle schakels in de keten maken kosten. De boeren betalen zaaigoed en mest. De coöperatie koopt landbouwmachines en heeft mensen in dienst die de administratie doen en soms een deel van de eerste verwerking. Voor de laatste verwerking leveren wij ons Fair Trade Original verpakkingsdesign aan en wordt het product verpakt, verscheept, gedistribueerd, we maken er reclame voor en bieden informatie over onze werkwijze. Iedere stap gaat door de handen van mensen die hiervoor worden betaald. Ons streven is zoveel mogelijk werk in het land van herkomst te laten plaatsvinden en dat zoveel mogelijk mensen onder de juiste omstandigheden eraan verdienen. Dat neemt niet weg dat meestal het grootste deel van de kosten gemaakt worden in Europa. Dat komt vooral doordat de (personeels)kosten hier aanzienlijk hoger liggen. Dat sluit echter niet uit dat de boeren een goede prijs hebben ontvangen en daarmee een eerlijk inkomen.

Kostprijs

Kostprijs: binnen fairtrade wordt gerekend met costs of sustainable production (c.o.s.p.). Dat houdt in dat in de kostprijs de kosten voor duurzame productie meegenomen worden. De grootste kostenposten betreffen de inkoop van de (fairtrade) ingrediënten, vervoer, verpakkingsmateriaal en de betaling aan verwerkers. Om te zorgen dat het uiteindelijke product voor de consument aantrekkelijk geprijsd blijft, is het zaak om in de hele keten kostenbewust te werk te gaan.

Kwaliteit

Kwaliteit: op ieder gebied streeft Fair Trade Original naar kwaliteit. Allereerst als het gaat om onze producten. We steken er veel tijd en energie in om met onze handelspartners te werken aan producten die voldoen aan de hoogst mogelijke eisen op het gebied van smaak, voedselveiligheid en een aantrekkelijke presentatie. En ook in ons eigen werk als A-merk in Nederland streven we hoge kwaliteitseisen na.

L Licentiekosten

Licentiekosten: als licentiehouder van het Fairtrade keurmerk van Max Havelaar dragen we per verkocht product licentiekosten af. Deze kosten zijn verwerkt in de verkoopprijs. Stichting Max Havelaar gebruikt dit geld voor de promotie van het keurmerk en draagt eruit bij aan Fairtrade International om het keurmerksysteem verder uit te bouwen.

Logo

Logo: onze producten herken je altijd aan ons logo voorop de verpakking. Het logo kan verschillende kleuren aannemen, afhankelijk van het product. Tenslotte hebben we een kleurrijk assortiment! Als de communicatie onze eigen organisatie betreft, is ons logo in negen van de tien gevallen oranje:

M Marge

Marge: iedereen in de fairtrade keten, van boer tot supermarkt, berekent een financiële marge bij de verkoop van zijn product. Deze marge dekt de kosten en biedt ruimte om te investeren in het bedrijf.

Marktprijs

Marktprijs: de marktprijs is de prijs die op een zeker moment voor een product wordt betaald, afhankelijk van vraag en aanbod. Als een product schaarser wordt, bijvoorbeeld omdat de oogst afloopt, gaan de prijzen omhoog. Maar als in een ander land veel aanbod is van hetzelfde product, gaan de prijzen juist omlaag. En verrassend genoeg, als de prijs van suiker omhoog gaat, gaat die van honing ook omhoog, omdat het allebei zoetstoffen zijn. Zo schommelt de marktprijs voortdurend, vaak buiten de invloed van de direct betrokkenen om. Voor kleine boeren kan dat desastreus zijn. Want zij kunnen niet zomaar snel een ander product gaan verbouwen. Daarom hanteert het fairtrade systeem voor de meeste producten een gegarandeerde minimumprijs. Als de marktprijs daaronder zakt, moet altijd de minimumprijs betaald worden. Als de marktprijs stijgt, stijgt de prijs die fairtrade inkopers betalen mee.

Mass Balance

Mass Balance: de fairtrade ingrediënten die voor onze producten zijn ingekocht, zitten er niet per se ook allemaal in. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat een deel van de ingekochte fairtrade cacaobonen terecht komt in een niet-fairtrade chocoladereep, en andersom. De uitruil tussen fairtrade en niet-fairtrade ingrediënten wordt mass balance genoemd. De balans bestaat eruit dat er een directe relatie moet zijn tussen de hoeveelheid fairtrade eindproduct en de hoeveelheid ingekochte fairtrade ingrediënten.

De richtlijnen van Fairtrade International voorzien in de toepassing van mass balance bij cacao, rietsuiker, vruchtensap en thee. In het productieproces is het soms fysiek onhaalbaar - of te kostbaar - om de relatief kleine hoeveelheden fairtrade ingrediënten gescheiden te houden van de niet-fairtrade ingrediënten. Mass balance voorkomt dat fairtrade boeren de dupe worden van de praktische vereisten van een verwerkingsfabriek. Voor de boeren maakt het geen verschil, zij ontvangen de juiste hoeveelheid fairtrade ontwikkelingspremie.

Max Havelaar keurmerk

Max Havelaar keurmerk: Stichting Max Havelaar is in Nederland eigenaar van het Fairtrade keurmerk. De stichting verleent licenties voor het keurmerk en zet zich in voor de promotie ervan. Je herkent het keurmerk op onze producten aan dit logo:

Max Havelaar is onderdeel van Fairtrade International. In de hele wereld zijn er meer dan 20 soortgelijke organisaties die aan de promotie van fairtrade in hun eigen land werken.

Medewerkers

Medewerkers: Fair Trade Original telt 21 medewerkers. Hier kun je zien wie we zijn.

Meerwaarde

Meerwaarde: iedereen in de keten die iets toevoegt aan een product, creëert meerwaarde en kan het product vervolgens voor een hogere prijs verkopen. Fair Trade Original vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk meerwaarde wordt toegevoegd in het land van herkomst, mits dit uiteraard onder goede (arbeids)omstandigheden gebeurt en resulteert in een kwaliteitsproduct. Een aanzienlijk deel van onze producten wordt daarom ter plekke verwerkt tot eindproduct. Om allerlei praktische redenen is dit echter lang niet altijd mogelijk. Zo komen onze producten per boot naar Nederland: zo’n wekenlange reis kan een te groot kwaliteitsverlies betekenen van het eindproduct. Tegelijkertijd verstrijkt daardoor een aanzienlijk deel van de tijd tot aan de t.h.t. datum. In de landen van herkomst voldoet men bovendien niet altijd aan de smaak- en kwaliteitseisen van de Nederlandse consument. In die gevallen kiezen we voor verwerking in Europa.

Missie

Missie: ons aandeel in een eerlijke en transparante handel is:

Wij ontwikkelen eerlijke internationale handelsketens en maken eerlijk eten en drinken breed toegankelijk voor de consument.

N Nettomarge

Nettomarge: de nettomarge is de winst die overblijft uit de verkoop na aftrek van alle kosten.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief: wil je op de hoogte blijven van alle nieuwtjes rond onze producten, leuke acties, smaakvolle recepten en onze fairtrade werkwijze? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!

O Ontwikkelingspremie

Ontwikkelingspremie: in plaats van fairtrade premie gebruiken wij ook vaak het woord ontwikkelingspremie. Want dat geeft goed aan waar het geld voor is bedoeld: voor projecten die bijdragen aan ontwikkelingen bij de boeren. Zij gebruiken het voor investeringen in de productie, in hun organisatie, voor hun families of voor de hele gemeenschap.

Open

Open: Fair Trade Original wil een open en transparante organisatie zijn, naar alle betrokkenen. Via de website en ons jaarverslag geven we inzicht in onze activiteiten en manier van werken. Op onze productverpakkingen vertellen we waar de ingrediënten vandaan komen. We beantwoorden zo snel mogelijk vragen die ons via de mail en social media gesteld worden. Zo kunnen consumenten zelf beoordelen of onze producten voldoen aan hun verwachtingen.

P Premie

Premie: naast een verantwoorde prijs voor hun producten, ontvangen boerenorganisaties een fairtrade premie die hen in staat stelt om hun eigen projecten te realiseren. De hoogte van de premie wordt vastgesteld door Fairtrade International. Het geld gaat naar een apart fonds binnen de coöperatie en de boeren beslissen gezamenlijk over de besteding ervan. Dit kan zijn ten behoeve van verbetering van de oogst of milieuvriendelijker teelt; investeringen in opslagruimten, wegen of huisvesting; een bijdrage aan milieuprojecten, gezondheidszorg of onderwijs et cetera. Het Fairtrade Premie Comité beheert dit fonds. Op plantages en grote boerderijen beheren de werknemers het fonds, ook binnen een formeel opgezet Fairtrade Premie Comité.

Prijs

Prijs: producten kennen een grondstoffenprijs, kostprijs, inkoopprijs, verkoopprijs, consumentenadviesprijs, marktprijs, wereldmarktprijs. Iedere prijs is verschillend opgebouwd en dekt specifieke kosten uit het productie- en handelsproces.

Prijsgarantie

Prijsgarantie: kopers die producten afnemen bij fairtrade boerencoöperaties zijn verplicht een minimumprijs te betalen. Deze minimumprijs moet de boeren in staat stellen de kosten voor duurzame productie te dekken. Als de (wereld)marktprijs hoger is dan de minimumprijs, ontvangen de coöperaties uiteraard de hogere prijs. De minimumprijs werkt dus als vangnet dat zekerheid biedt.

Prijsopbouw

Prijsopbouw: de prijsopbouw van een fairtrade product is een optelsom van de vaak wat hogere prijs die wordt betaald voor de ingrediënten, de fairtrade premie, kosten voor verschillende bewerkingen van het product, vervoer en distributie, licentiekosten voor het keurmerk, marketing en verkoop en tot slot over dit alles de BTW. Omdat productie en handel vaak op kleinere schaal plaatsvinden dan bij veel reguliere merken, vallen de kosten wat hoger uit.

Principes

Principes: aan de basis van ons werk liggen de 10 internationaal vastgestelde fairtrade principes. Samengevat betekent het dat we ons inzetten voor kleine boeren die verenigd zijn in coöperaties en werknemers op plantages, dat binnen de handel eerlijke en duurzame voorwaarden gelden en dat naast sociale aspecten ook milieucriteria worden gerespecteerd. Wij voegen daar zelf aan toe dat we een actieve rol spelen binnen de ontwikkeling van nieuwe handelsketens en dat we een sterke voorkeur hebben voor het verwerken van de producten in het land van herkomst.

Producenten

Producenten: boeren, coöperaties, verwerkers dragen bij aan het maken van onze producten. Voor ons staan de belangen van de boeren en arbeiders/werknemers in ontwikkelingslanden voorop. Wij werken aan eerlijke handel om hen een beter bestaan te bieden.

Producten

Producten: Fair Trade Original heeft een breed assortiment producten die vallen onder een aantal hoofdcategorieën: Aziatische lijn (zoals rijst, kokosmelk en sojasaus), ontbijt (van hagelslag tot honing), dranken (koffie, thee, wijn en sappen) en zoetwaren.

R Recept

Recept: zin in een lekker gerecht na al deze informatie? Zie onze receptenpagina.

Retailers

Retailers: tal van winkelformules - supermarkten, Wereldwinkels, Waar, online winkels - verkopen onze producten aan de consument. Door onze producten in hun schappen aan te bieden, vormt de detailhandel een belangrijke schakel in de keten.

S Samenwerking

Samenwerking: binnen een aantal ketens is de samenwerking tussen ons en de boeren en verwerkers zeer intensief. We bezoeken hen regelmatig, ontwikkelen samen producten, werken aan (behoud van) certificering, maken ontwikkelingsplannen en helpen bij de uitvoering, zoeken financiering voor extra investeringen enzovoort. Andere fairtrade ketens functioneren intussen zelfstandig, of krijgen assistentie van anderen. Daar zijn onze contacten dan minder nodig en minder intensief.

Speculatie

Speculatie: net als met olie, wordt wereldwijd grootscheeps gespeculeerd met de in- en verkoop van grote partijen koffie. Deze speculatie heeft een groot effect op de wereldmarktprijs voor koffie, en daarmee op de inkomsten van koffieboeren. Fairtrade koffiecoöperaties leren hoe ze met deze prijsschommelingen moeten omgaan, zodat ze er niet onnodig de dupe van worden. Bovendien kunnen zij rekenen op de gegarandeerde Fairtrade minimumprijs.

Stichting

Stichting: Fair Trade Original is een stichting. Er zijn geen aandeelhouders die een deel van de winst uitgekeerd krijgen. De winst die na aftrek van alle kosten overblijft, wordt geïnvesteerd in onze missie.

Supermarkt

Supermarkt: onze producten zijn in de meeste supermarktketens in Nederland verkrijgbaar. Het aanbod verschilt per supermarktketen en vaak ook per filiaal. Om eerlijk eten breed toegankelijk te maken, doen wij ons uiterste om ons assortiment zo breed mogelijk op de schappen te krijgen.

T Traceerbaar

Traceerbaar: vanuit voedselveiligheidsoverwegingen moeten wettelijk gezien ingrediënten van etenswaren tot de bron te herleiden zijn. Alleen dan kan adequaat worden gereageerd mocht er ergens in de productie iets verkeerd zijn gegaan. Wij zijn van mening dat ook vanuit fairtrade oogpunt de bron van producten bekend moet zijn. Daarom hebben we het liefst zicht op de hele productieketen. Bij veel van onze producten is dat het geval. Sommige productieprocessen zijn echter zo complex, dat de fairtrade ingrediënten niet fysiek gescheiden kunnen blijven van soortgelijke niet fairtrade ingrediënten. In dat geval nemen we onze toevlucht tot het mass balance principe.

Transparant

Transparant: in veel ketens hebben we intensief en persoonlijk contact met de verschillende schakels. Zo weten we wat er in de keten gebeurt en kunnen we aan de consument laten weten waar onze producten vandaan komen en waarom iedere aankoop ertoe doet voor de boeren. Voor deze vorm van transparantie heb je wel de medewerking van alle partijen nodig. Daarom vragen we van iedereen een grote openheid van zaken en geven het zelf ook.

Tussenhandel

Tussenhandel: door zo rechtstreeks mogelijk in te kopen bij onze handelspartners, omzeilen we tussenhandelaren die als enig doel hebben grote winsten te maken ten koste van de boeren. Dat betekent niet dat we altijd zelf en rechtstreeks inkopen bij de boeren of verwerkers. Voor sommige producten (zoals koffie, thee en vruchtensappen) worden we bij de inkoop bijgestaan door gespecialiseerde bedrijven. Door hun expertise weten we zeker dat we de juiste, constante kwaliteit kunnen leveren. Ook levert de schaalgrootte waarmee zij werken een prijsvoordeel op wat betreft vervoer en opslag. Uiteraard kopen zij in volgens de fairtrade richtlijnen en in samenspraak met ons bij de juiste coöperaties.

V Verantwoord

Verantwoord: productie en handel zijn in onze ogen pas duurzaam en verantwoord als alle partijen een eerlijk deel van de opbrengst krijgen en iedereen elkaar open en met respect tegemoet treedt. Een verantwoorde productie houdt bovendien rekening met het milieu.

Verkoopprijs

Verkoopprijs: onze verkoopprijs is de prijs die we rekenen aan de retailers. Zij bepalen hun eigen marge, en daarmee de uiteindelijk verkoopprijs die zij rekenen aan de consument.

Verpakking

Verpakking: op al onze verpakkingen staat een korte tekst over de meerwaarde van fairtrade voor de betreffende boeren. Bovendien zijn de ingrediënten duidelijk vermeld. Daarmee vormen de doosjes, blikken, pakken en potjes niet alleen een bescherming voor het product, ze dragen ook bij aan een transparante handelsketen.

Visie

Visie: onze droom is:

Van boer tot consument is handel eerlijk en transparant. Zelf werken we hier dagelijks aan, en we stimuleren anderen om hetzelfde te doen.

Volume

Volume: hoe meer kilo’s koffie, cacaobonen of suikerriet boerencoöperaties verkopen, hoe meer de aangesloten boeren kunnen profiteren van de eerlijke prijs en de ontwikkelingspremie die ervoor worden betaald. Daarom is het belangrijk dat steeds meer mensen fairtrade kopen.

W Wereldhandel

Wereldhandel: rijst, sinaasappels, en kokosnoten groeien niet in Nederland. En de productie van honing is in Europa te beperkt om aan alle vraag te voldoen. Hierdoor ontstaan internationale handelsstromen. Fairtrade koopt alleen in in ontwikkelingslanden, en beschermt daarbij de belangen van de zwaksten in de keten.

Wereldmarktprijs

Wereldmarktprijs: voor veel ingrediënten bestaat een wereldmarktprijs die bepaald wordt op de beurs of door marktleiders. De wereldmarktprijs is onder andere afhankelijk van factoren als speculatie, het al dan niet mislukken van oogsten of de olieprijs die de prijs van de productie omhoog stuwt. Als de wereldmarktprijs omhoog gaat, stijgen de prijzen die fairtrade boeren voor hun product krijgen mee. Omgekeerd dalen de prijzen ook mee, tot aan de gegarandeerde minimumprijs. Op deze prijs kunnen de coöperaties minimaal rekenen.

Wereldwinkels

Wereldwinkels: de winkelformule die het langste onze producten verkoopt, zijn de ca. 350 Wereldwinkels in Nederland. Wereldwinkels leggen zich als speciaalzaak volledig toe op de verkoop van fairtrade producten, zowel food als gifts & living. De meeste winkels voeren een breed assortiment Fair Trade Original producten die overzichtelijk in het foodschap te vinden zijn.

Winkelformule

Winkelformule: ketens als Albert Heijn, Jumbo en Plus zijn herkenbare supermarktketens die landelijke dekking hebben. Andere winkelformules hebben hun zwaartepunt in de regio, zoals Deen (Noord-Holland), MCD (Zuid-Holland) of Marqt (Randstad). Onze producten zijn door het hele land en in bijna alle supermarktformules verkrijgbaar: Daarnaast zijn we online verkrijgbaar, via Wereldwinkels, WAAR en tal van speciaalzaken die niet bij een keten aangesloten zijn. Klik hier voor een overzicht van alle verkooppunten.

Winst

Winst: ook een Stichting als de onze heeft winst nodig. Hoe meer winst hoe beter zelfs, want die investeren we in de uitbouw van ons werk bij de producenten en hier in Nederland. Winst die we na aftrek van alle kosten maken, lekt zodoende niet via aandeelhouders de organisatie uit maar blijft behouden voor het bereiken van onze missie. Wel zo eerlijk, vinden wij.